menu

Bhutan State Lottery

Android Apps by Supper Lotto on Google Play

DHANLAXMI LOTTERY   BHUTAN BUMPER  DHANLAXMI LOTTERY

DATE F/R   03:30 PM S/R   04:30 PM
28-02-2024 72 59

 

 

  འདི་གི་དོན་ལུ་ གཞུང་གིས་ ལེ་ཊོ་རི་ཚུ་ བཀག་དམ་འབད་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ ལེ་ཊོ་རི་ཚུ་ བཙོང་ནི་དེ་ བཀག་དམ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཨེན་ལེན་རྒྱན་ཤོག་གི་ རྩེད་འགྲན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་  གྱི་ཧེ་མར་སྡོད་དགོཔ་ཨིན།  གིས་དབང་ཆ་ག་ར་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

     PREVIOUS   RESULTS